Faglig profil

Vår faglige profil består av følgende terapeutiske retninger:

KOGNITIV TERAPI. Ordet kognitiv kommer fra det latinske cognito som betyr tanke, kognitiv er det som har med erkjennelse,oppfatning og tenkning å gjøre. Kjernen i kognitiv terapi er å støtte pasienten i å mestre sine problemer, og samtidig hjelpe til å endre uhensiktsmessige tankemønstre og uhensiktsmessig adferd som er forbundet med problemene og som kanskje også bidrar til dem. Kognitiv terapi er hjelp til selvhjelp slik at pasienten etter behandling kan hjelpe seg selv med metoder og bevisstgjøring som man har arbeidet med i timene. Se også www.kognitiv.no
EMOSJONSFOKUSERT PARTERAPI. Når et par oppsøker terapi vil begge ofte være mer eller mindre utmattet av å streve med å føle seg sett, hørt, ivaretatt. I emosjonsfokusert parterapi, emosjon = følelse, legger vi vekt på å finne et pars destruktive kommunikasjonsmønster og hjelpe paret å bryte dette mønsteret, og finne den gode følelsen av å bli sett og hørt og ivaretatt gjensidig av hverandre. Man har ofte gått seg vill i konflikter og følelsen av å ikke være viktig for den andre. Vi arbeider med å gjøre parforholdet trygt, et sted der man kan være åpen og nær, et sted der man kan trøste hverandre, oppmuntre hverandre og stå sammen i livet. Se også www.eftparterapi.no
METAKOGNITIV TERAPI. Ordet meta kan oversettes til over, her brukes det i betydning hvordan man forholder seg til sine egne tanker og følelser. Metakognitiv terapi er en variant av kognitiv terapi. Vi bruker både kognitiv terapi og metakognitiv terapi i kognitiv behandling da vi tenker at disse modellene utfyller hverandre. I denne modellen ser vi både på hva man tenker i for eksempel en angst-situasjon, og ikke minst på hvordan man forholder seg til og responderer på egne tanke,- og følelsesmessige reaksjoner og hvilken betydning man gir eller ønsker å gi egne tanker og følelser. Se også www.mct-institute.no  
VEILEDNING. Tverrfaglig veiledning. Kognitiv veiledning for helsearbeidere.
KOGNITIV GRUPPETERAPI. Torbjørn Tvedten har drevet kognitiv gruppeterapi kontinuerlig siden 1992. Gruppeterapi egner seg meget godt for angstlidelser. Vi tenker at det er godt å treffe andre som lider av det samme som en selv. I gruppeterapi legger vi stor vekt på undervisning om angst og undervisning om hvordan man kan komme ut av angst. Det er gode forskningsresultater på kognitiv terapi ved angst. Angstens natur er slik at den forsterker seg jo mer man rammes av den. Ved å få informasjon om angst som fenomen og hvordan angst “oppfører seg” vil man få mer håp om at angsten skal kunne avta, som igjen vil gjøre at man våger å utfordre angsten med de metodene vi arbeider med på gruppemøtene. Alle gruppedeltakere må øve på situasjoner hvor de vanligvis får angst ,- og registrere tanker og følelser og trene på nye måter å tenke om angsten på. Dette er krevende, men også inspirerende, og  gruppedeltakere forteller at det er fint å vite når man trener at man skal tilbake til gruppa å fortelle. Noen ganger trener gruppa sammen. Vi har ulike angstgrupper. Se behandlingstilbud her på siden.
NARRATIV TERAPI. Ordet narrativ kommer av det latinske ordet narrare= å fortelle. Vi tenker at det hjelper å fortelle. Vi har trening i å lytte. Vi er opptatt av at hver og en som kommer med sin historie skal bli tatt imot med gode omstendigheter og trygghet, slik at man våger å fortelle om hva som har skjedd, hva du ønsker hjelp med, hva som er din fortelling.
TERAPI VED SORG OG KRISE. Noen lurer på om sorg og krise trenger profesjonell behandling. De som kommer til Guri Berntsen med sorg og krise gir uttrykk for at det er godt å ha noen å snakke med utenom venner og familie. Slik tenker vi også. Guri har lang erfaring i å møte mennesker som har opplevd å miste noen eller noe eller står i en krise.
Mer informasjon om terapeutenes utdannelse, kliniske erfaring og praksis finner du ved å se under fanen Terapeutene øverst på forsiden.